top of page
gdpr.png

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále
jen: „GDPR”) je VIVAX MANAGEMENT CZ, IČ: 27202411, DIC: CZ27202411 se
sídlem Turnovská 478/4, Praha 8 - Libeň (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Turnovská 478/4, Praha 8 - Libeň
email: infocz@vivax.sk, telefon: +420 323 601 099

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi
a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění
smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)

Kontaktní formulář, objednávka

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze
za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po
dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud
neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování
nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení
smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy
poskytnuty osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby
v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně
závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje
subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než
výše uvedeným třetím osobám.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu
osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační
opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a
úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový
program, zálohování, uzamykání.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo
poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 05.04.2022.

bottom of page